ردیف

عنوان تعزیـه

محل اجرا

شبیـه خوانـها

1

وداع شـهربانو

خوانسار

رضاحیدری-حسن برکتی-علاء الدین قاسمـی-محمدرضائی-سیدمحمدرضاامـینی

2

نزول ستاره

مشـهد خراسان

محمد رضائی-سیدحسن گل ختمـی-ابوالفضل منبتکار-مرتضی صفاریـان -مـهدی کلانتری

3

مـیثم تمار

خوانسار

محمدرضائی-نرگس خوانی-مرتضی صفاریـان-سیدمحمدرضامـینی-امـیرصفری

4

مـیثم تمار

اصفهان

رضاحیدری-ابوالفضل صابری-ابوالفضل منبتکار-حسن گل ختمـی

5

موسی بن جعفر

مشـهد خراسان

رضاحیدری-اسماعیل محمدی-مظفرقربان نژاد-سیدمحمدرضا امـینی

6

موسی بن جعفر

مشـهد خراسان

رضاحیدری-علاء الدین قاسمـی-سیدمحمدرضا امـینی

7

مصیب بـه کربلا

خوانسار

محمدرضائی-امـیرصفری-حسن برکتی پور-محمودمعین-سیدمحمدرضا امـینی

8

مخلب وقنبر

خوانسار-87

رضامشایخی-محمدرضائی-حسن نرگسخانی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی

9

متوکل عباسی

خلچان تفرش

داودآبائی-محمدسلمانی-نقی بیـاتی-مرحوم اصغرمعصومـی-مرتضی شاه حسینی

10

مالک اشتر

مـیانده تفرش

رضاحیدری-علاء الدین قاسمـی

11

مالک اشتر

اراک

محمدرضائی-مظفرقربان نژاد-سیدمحمدرضا امـینی-ابوالفضل منبتکار-حسن برکتی پور

12

فضل والفتاح

کرج

رضامشایخی-اسماعیل محمدی-مـهردادحجازی-تقی زاده

13

فضل والفتاح

مشـهدخراسان

ابوالفضل صابری-محمدرضائی-حسن برکتی پور-خلیل ملایری

14

فضل والفتاح

قم

رضاحیدری-ابوالفضل منبتکار-محمدرضاامـینی-مشاء ا...قاسمـی-حمزه کاظمـی

15

فضل و الفتاح

قم

رضاحیدری-اسماعیل محمدی-ابوالفضل منبتکار

16

فاطمـه صغری

خوانسار

محمدرضائی-سیدحسن گل ختمـی-حسن برکتی پور-امـیرمقدم

17

عمربن عبدود

اراک

مظفرقربان نژاد-ابوالفضل منبتکار-علی صالحی-سیدمحمدرضا امـینی-حسن برکتی پور

18

علی اکبرقدیم

زاغرم تفرش

رضاحیدری-اسماعیل محمدی-سبزه واری-حسین شمر

19

علی اکبر(غلام ترک)

ششناو تفرش

رضاحیدری-محمدرضائی-حسن برکتی پور-سیدمحمدرضاامـینی

20

علی اکبر

خلچان تفرش

رضاحیدری-حسن نرگس خانی-امـیرصفری-داودآبائی-مسعودحجازی مـهر

21

علی اکبر

ملایر

رضاحیدری-علاء الدین قاسمـی-داودآبائی-خلیل ملایری

22

علی اکبر

مجدآباد تفرش

رضا مشایخی-داودآبائی-اسماعیل محمدی-علاء الدین قاسمـی

23

علی اکبر

مـیانده تفرش

رضاحیدری-حسن برکتی پور-نرگس خوانی-داودآبائی-ابوالفضل منبتکار

24

علی اکبر

قم

رضاحیدری -سیدحسن گل ختمـی-ماشاء ا...قاسمـی-داودآبائی-ابوالفضل منبتکار

25

علی اکبر

ساوه

محمدرضائی-حسن برکتی پور-ابوالفضل منبت کار-حسن برکتی-سیدحسن گل ختمـی

26

علی اکبر

ششناوتفرش

رضاحیدری-حسن برکتی پور-حسن گل ختمـی-اسماعیل محمدی-داودآبائی

27

علی اکبر

خوانسار

حسن برکتی پور-محمدرضائی-مظفرقربان نژاد-سیدمحمدرضاامـینی

28

علی اکبر

قزوین

رضاحیدری-ابوالفضل صابری-اسماعیل محمدی-حمزه کاظمـی

29

علی اکبر

ساروق  اراک

رضاحیدری-ابوالفضل صابری-حسن برکتی پور-سیدمحمدرضاامـینی-حسین حیدری

30

علی اکبر

یزد

محمدرضائی-حسن برکتی پور-سیدحسن گل ختمـی-مظفرقربان نژاد-سیدمحمدرضاامـینی

31

علی اکبر

یزد

رضاحیدری-امـیرصفری-داودآبائی-ابوالفضل صابری

32

علی اکبر

مشـهدخراسان

ابوالفضل صابری-محمدرضائی-حسن برکتی پور-خلیل ملایری

33

علی اکبر

خوانسار-87

رضامشایخی-محمدرضائی-حسن نرگسخانی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی

34

علی اکبر

خلچان تفرش

رضاحیدری-مـهدی کلانتری-حمـیدرضاشاه حسینی-سیدعلاءمـیرسعیدی

35

عقیل

خوانسار

رضاحیدری-حسن عقیقی-داودآبائی-مـهردادحجازی

36

عبدالله عنیف

خوانسار

محمدرضائی-محمودمعین-علاء الدین قاسمـی

37

عابس وشوزب

اصفهان

رضامشایخی-حسن برکتی پور-باقرخلیلی-سیدمحمدرضا امـینی-ابوالفضل منبتکار

38

شصت بستن یـهود

مشـهد خراسان

محمدرضائی-ابوالفضل منبت کار-اسماعیل محمدی-سیدحسن گل ختمـی-ابوالفضل صابری

39

شاهچراغ-78

خوانسار

علاءالدین قاسمـی-محمدرضائی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی-محمودمعین

40

شاهچراغ

ششناوتفرش

ابوالفضل صابری-داودآبائی-حمـید شاه حسینی

41

شاهچراغ

یزد

محمدرضائی-ابوالفضل صابری-ابوالفضل منبت کار-حسن برکتی-امـیرصفری

42

شاهچراغ

چشمـه ایـها-شوش

ابوالفضل صابری-محمدرضائی-حسن برکتی پور-حسن گل ختمـی-اسماعیل محمدی

43

شاهچراغ

مشـهدخراسان

ابوالفضل صابری-محمدرضائی-حسن برکتی پور-خلیل ملایری

44

شاهچراغ

خوانسار-87

رضامشایخی-محمدرضائی-حسن نرگسخانی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی

45

سرداری امام حسن

زاغرم تفرش

رضاحیدری-اسماعیل محمدی -ابوالفضل صابری-مرتضی صفاریـان-خلیل ملایری

46

سرخک ملعون

زاغرم تفرش

ابوالفضل صابری-نقی بیـاتی-داودآبائی-بنی علی

47

رقیـه مغیره

مشـهد خراسان

رضاحیدری -اسماعیل محمدی -مظفرقربان نژاد

48

دیرراهب

خوانسار

رضاحیدری-اسماعیل محمدی-سبزه واری

49

دوطفلان مسلم

زرنجان

محمدرضائی-علاء الدین قاسمـی-اسماعیل محمدی-عباس جواهری-حسن برکتی پور

50

دوطفلان مسلم

مجدآباد تفرش

رضامشایخی-اسماعیل محمدی-علاء الدین قاسمـی-داودآبائی-سیدمحمدرضاامـینی

51

دوطفلان مسلم

خوانسار

رضامشایخی-محمدرضائی-مظفرقربان نژاد-سیدمحمدرضاامـینی-برادران عقیقی

52

دوطفلان مسلم

بزد

محمدرضائی-ابوالفضل صابری-ابوالفضل منبت کار-حسن برکتی

53

دوطفلان مسلم

خوانسار

اسماعیل محمدی-محمدرضائی-محمودمعین-سیدمحمدرضا امـینی-رضامشایخی

 

54

دوطفلان مسلم

خلچان تفرش

محمدسلمانی-مرتضی شاه حسینی-پرویزابائی

55

دوطفلان مسلم

مشـهد خراسان

رضاحیدری-اسماعیل محمدی-مظفرقربان نژاد-سیدمحمدرضا امـینی

56

دوطفلان مسلم

یزد

رضاحیدری-ابوالفضل صابری-داودآبائی-مرتضی صفاریـان

57

دوطفلان مسلم

خمـینی شـهر

برادران سعیدی-اسماعیل محمدی-محمدرضائی-حسن گل ختمـی

58

دوطفلان مسلم

اصفهان

حسن نرگس خانی-علاء الدین قاسمـی-حسن گل ختمـی-محمدرضاامـینی

59

دوطفلان مسلم

کرمجکان قم

مظفرقربان نژاد-محمدرضائی-سیدمحمدرضا امـینی-حسن برکتی پور-محمودمعین

60

دوطفلان مسلم

مشـهدخراسان

ابوالفضل صابری-محمدرضائی-حسن برکتی پور-خلیل ملایری

61

دوطفلان مسلم

ملایر

علاءالدین قاسمـی-رضاحیدری-احمدگیوه کش-خلیل ملایری-داودآبائی

62

دوطفلان مسلم

زرین شـهراصفهان

ابوالفضل صابری-حسن نرگسخانی-برکتی پور-پیمان نصرخدابخش

63

دوطفلان مسلم

خوانسار-87

رضامشایخی-محمدرضائی-حسن نرگسخانی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی

64

دوطفلان مسلم

کرج

رضامشایخی-ابوالفضل صابری-امـیرصفری-محمدرضاامـینی-حسین حیدری

65

دوطفلان مسلم

اردکان یزد

رضاحیدری-محسن گیوه کش-ابوالفضل صابری-حسن برکتی-محمدرضاامـینی

66

دوطفلان مسلم

چشمـه ایـها-شوش

علاءالدین قاسمـی-ابوالفضل صابری-اسماعیل محمدی-حسن برکتی-گل ختمـی

67

دوطفلان مسلم

چشمـه ایـها-شوش

رضاحیدری-ابوالفضل صابری-حسن برکتی پور-حسن برکتی

68

دوطفلان  مسلم

قزوین

رضاحیدری-ابوالفضل صابری-اسماعیل محمدی-حمزه کاظمـی

69

خسروجمشید

مشـهد خراسان

رضامشایخی-سیدحسن گل ختمـی-سیدمحمدرضا امـینی-ابوالفضل منبتکار-مـیرهدایتی

70

خروج مختار

مشـهدخراسان

محمدرضائی-اسماعیل محمدی-مظفرقربان نژاد-ابوالفضل منبتکار

71

حمزه سیدالشـهدا

خوانسار

رضاحیدری-علاء الدین قاسمـی-رضامشایخی-سیدمحمدرضا امـینی

72

حمزه سیدالشـهدا

خوانسار

رضاحیدری-مرحوم علی محمدحجازی-محمدرضائی-عباس جواهری-

73

حمزه سیدالشـهدا

مجدآباد تفرش

رضاحیدری-ابوالفضل صابری-منبتکار-مـهدی دریـائی-سیدعلاء مـیرسعیدی

74

حضرت مسلم

کرج

رضاحیدری-علاء الدین قاسمـی-حسن گل ختمـی-حسن برکتی

75

حضرت مسلم

اراک

مظفرقربان نژاد-محمدرضائی-سیدمحمدرضا امـینی-ابوالفضل منبتکار

76

حضرت مسلم

مـیانده تفرش

رضاحیدری-نرگس خوانی-داودآبائی-ابوالفضل منبتکار

77

حضرت مسلم

خوانسار

محمدرضائی-نرگس خوانی-حسن برکتی-سیدمحمدرضاامـینی

78

حضرت مسلم

زاغرم تفرش

رضاحیدری-اسماعیل محمدی-محمدرضائی-سیدحسن گل ختمـی-داودآبائی

79

حضرت مسلم

اراک

رضامشایخی-محمدرضائی-مرتضی صفاریـان-سیدمحمدرضاامـینی-امـیرصفری

80

حضرت مسلم

گلپایگان

علاء الدین قاسمـی-محمدرضائی-رضاحیدری-اسماعیل محمدی-

81

حضرت مسلم

مشـهدخراسان

ابوالفضل صابری-محمدرضائی-حسن برکتی پور-خلیل ملایری

82

حضرت مسلم

مشـهد خراسان

رضامشایخی-حسن گل ختمـی-جوادکریمـی-محمدرضاامـینی-منبتکار

83

حضرت مسلم

چشمـه ایـها-شوش

علاءالدین قاسمـی-حسن نرگس خانی-ابوالفضل صابری-اسماعیل محمدی

84

حضرت مسلم

خوانسار

مظفرقربان نژاد-محمدرضائی-رضامشایخی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی

85

حضرت مسلم

خوانسار-87

رضامشایخی-محمدرضائی-حسن نرگسخانی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی

86

حضرت مسلم

کرج

رضامشایخی-ابوالفضل صابری-امـیرصفری-محمدرضاامـینی-حسین حیدری

87

حضرت مسلم

اراک

ابوالفضل صابری-علی صالحی-حمزه کاظمـی-محمدرضاامـینی

88

حضرت قاسم

ششناوتفرش

رضاحیدری-محمد حداد-نقی بیـاتی-سیداکبرمـیرحسینی

89

حضرت قاسم

خوانسار

محمدرضائی-مظفرقربان نژاد-سیدمحمدرضاامـینی-حسن برکتی-محمودمعین

90

حضرت قاسم

مشـهد خراسان

رضاحیدری-اسماعیل محمدی-سیدمحمدرضا امـینی-مظفرقربان نژاد-حمـیدتصوحیـان

91

حضرت قاسم

قزوین

رضا مشایخی-ابوالفضل صابری-اسماعیل محمدی-مـهدی کلانتری

92

حضرت قاسم

خوانسار-87

رضامشایخی-محمدرضائی-حسن نرگسخانی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی

93

حضرت فاطمـه

مشـهدخراسان

ابوالفضل صابری-محمدرضائی-حسن برکتی پور-خلیل ملایری

94

حضرت فاطمـه

ششناوتفرش

رضاحیدری-علاء الدین قاسمـی-داودآبائی-سبزه واری

95

حضرت فاطمـه

مـیانده تفرش

رضاحیدری-محمدرضائی-اسماعیل محمدی-داودآبائی

96

حضرت فاطمـه

کهک تفرش

رضاحیدری-ابوالفضل صابری-سیدمحمدرضا امـینی-محمدتقی صابری-رضاشاه حسینی

97

حضرت فاطمـه

تهران

علاءالدین قاسمـی-محسن گیوه کش-احمدعزیزی-حسین حیدری

98

حضرت فاطمـه

خوانسار

محمدرضائی-رضامشایخی-سیدمحمدرضاامـینی

99

حضرت فاطمـه

خوانسار-87

رضامشایخی-محمدرضائی-حسن نرگسخانی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی

100

حضرت فاطمـه

اصفهان

محمدرضائی-گل ختمـی-منبتکار-داودآبائی-حسن برکتی پور

101

حضرت علی

اسفید

رضاحیدری -سیدحسن گل ختمـی-سیدمحمدرضا امـینی-ابوالفضل منبت کار

102

حضرت علی

اصفهان

رضاحیدری-اسماعیل محمدی-محمدرضائی-ابوالفضل منبت کار-سیدمحمدرضا امـینی

103

حضرت علی

چشمـه ایـها-شوش

علاءالدین قاسمـی-ابوالفضل صابری-اسماعیل محمدی-حسن برکتی-گل ختمـی

104

حضرت علی

قم

رضاحیدری-ابوالفضل منبتکار-محمدرضاامـینی-مشاء ا...قاسمـی-حمزه کاظمـی

105

حضرت علی

اسفید

رضاحیدری-حمزه کاظمـی-ماشاءا...قاسمـی-امـیرحدادی

106

حضرت علی

خوانسار-87

رضامشایخی-محمدرضائی-حسن نرگسخانی-محمدرضاامـینی-حسن برکتی

107

حضرت علی

مشـهد خراسان

رضاحیدری-مظفرقربان نژاد-اسماعیل محمدی-سیدمحمدرضاامـینی

108

حضرت علی

اصفهان

رضاحیدری-محمدرضائی-حسن برکتی

109

حضرت علی

اصفهان

علاء الدین قاسمـی-محمدرضائی-حسن برکتی-حسن گل ختمـی

110

حضرت عباس(ع)

تفرش

رضاحیدری-ابوالفضل صابری-اسماعیل محمدی-حمزه کاظمـی-امـیرصفری

. قسمتی سر فرات ابوالفضل صابری در زاغرم تفرش سال 95 . قسمتی سر فرات ابوالفضل صابری در زاغرم تفرش سال 95 : قسمتی سر فرات ابوالفضل صابری در زاغرم تفرش سال 95 ، قسمتی سر فرات ابوالفضل صابری در زاغرم تفرش سال 95
[www.maktabeghoran.blogfa.com قسمتی سر فرات ابوالفضل صابری در زاغرم تفرش سال 95]

نویسنده و منبع |